Съобщение във връзка със сформиране на работна група

Община Сливен ще сформира Работна група, която да подбере обекти за включване в Инвестиционнатапрограма на общината по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.

Освен служители на общинска администрация, в Работната група могат да се включат представители на неправителствени организации, институции, чиито обекти са залегнали в Интегриран план за градско възстановяване и развитие /наличен на адрес: http://sliven.gateway.bg/ и др. потенциални ползватели на помощ.

Работната група ще изготви приоритизиран списък с обекти на интервенция (вкл. резервни обекти), които да бъдат включени в проектни предложения за подкрепа по ОПРР 2014-2020 г. въз основа на минимални критерии, определени от програмата.

За повече информация и заявяване на участие:

Адрес:

гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ 1, стая 19
Тел: 044/ 611 232 /Отдел „Проекти, програми и икономическо развитие“/
E-mail: kmet@sliven.bg
Краен срок за заявяване на участие: 11.12.2015 г. /петък/


Посетете още: