111 са личните асистенти в Сливен

111 лични асистенти осигуряват грижа на 283 потребители от община Сливен. Данните бяха оповестени на пресконференция по повод отчитане на дейностите на проект BG05M9OP001-2.002-0206-C03 „Подкрепа и разширяване на дейността за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги „Домашен помощник” към Домашен Социален патронаж, град Сливен”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 857810.32лв., като финансирането от Европейския социален фонд е на стойност 729138.78лв. и Национално финансиране на стойност 128671.54лв.

Социалната услуга се предоставя на територията на град Сливен и малките населени места – град Кермен и селата Трапоклово, Драгоданово, Глушник, Желю войвода, Ковачите, Гавраилово, Селиминово, Камен, Злати войвода, Крушаре, Бяла, Божевци, Старо село, Биково и Блатец.

Целта на проекта, по който работи Община Сливен, е да подобри качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания. Обхванати са деца и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, в отговор на потребностите им. Проектът осигурява и работа на 111 безработни лица.

Дейностите по предоставяне на социалната услуга „личен асистент“ започнаха на 1 май 2016г. и ще приключат на 31 октомври тази година, каза ръководителят на проекта Здравка Катилеева.

„Изключително сме възхитени от работата на целия екип по управлението на проекта и на звеното, с което Община Сливен показа, че наистина има добър и работещ капацитет по отношение изпълнението на тези проекти, за което благодаря“, заяви Валентина Гешева, член на Управителния съвет на партньорската организация по проекта – фондация „Фонд за превенция на престъпността – Ига“ – град Пазарджик. Тя припомни, че фондацията е разработила правила за предоставяне на самата услуга, тъй като, по думите й, личен асистент е вече утвърдена професия в нашата страна. „Планът за работа беше съобразен с изискванията към професията на Националната агенция за професионално обучение. По време на обученията се срещнахме с мотивирани хора, някои от които с богат опит“, каза Валентина Гешева. Тя заяви, че обученията са били и теоретични, и практически.

“ Запознахме обучаващите с изискванията на българското законодателство, какво представлява тази услуга, с видовете заболявания, реакция при кризисна ситуация и др. Нивото на хората беше изключително високо за това как да усвоят тези знания и как да формират практически умения“, отбеляза Гешева.

В пресконференцията взеха участие още заместник-кметът по хуманитарни дейности Пепа Чиликова, Маргарита Терзиева, гл. експерт в дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ в Община Сливен, лични асистенти и потребители.

 

Посетете още: