Българско председателство на Съвета на ЕС

 

#eu2018bg „Съединението прави силата”

На 1 януари 2018 г., десетилетие след присъединяването си към Европейския съюз, България за първи път поема ротационното председателство на Съвета на ЕС. За страната ни това е чест, но и голяма отговорност.
В продължение на шест месеца България ще е основен двигател на задачите от дневния ред на Съюза, ще съчетава функциите на честен посредник, политически лидер, представител и координатор.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РОТАЦИОННОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО?

С понятието председателство на Съвета на Ес се обозначава поемането от страна-член на ЕС на отговорността за общите решения на Съвета на Европейския съюз във всички аспекти от неговата работа.
То се сменя на ротационен принцип между държавите членки на ЕС на всеки шест месеца.
Ротационното председателство играе съществена роля и притежава редица инструменти, с които при добра организация е способно да оказва влияние в процеса на вземане на решения.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА РОТАЦИОННОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

Председателството съчетава в себе си функциите на политически лидер, администратор, посредник и представител:

 • Позитивен дух към постигането на ориентирани към бъдещето реални резултати, следвайки принципите на прозрачност и отчетност;
 • Балансьор в търсене на консенсус, компромис и разбирателство между държавите-членки по въпросите от общия европейски дневен ред;
 • Насърчаване към партньорства на всички нива на основата на интегриран подход и съвместно сътрудничество.

„ТРОЙКАТА”

Държавите-членки, които изпълняват председателството, работят в тясно сътрудничество в групи от по 3 държави, наречени „тройка”.
Тройката определя дъргосрочни цели и изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период.
Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя собствена по-подробна шестмесечна програма.

Приоритетите на програмата на Триото Естония-България-Австроя са:

 • Съюз за работни места, растеж и конкуретно-способност;
 • Съюз, който оправомощава и защитава всички свои граждани;
 • Към Енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на климата;
 • Съюз на свобода, сигурност и правосъдие;
 • Съюзът като мощен фактор на световната сцена.

Целта на Българското председателство е да отговори на реалните нужди на европейските граждани, да превърне предизвикателствата във възможности. Европа днес се нуждае от повече сигурност, солидарност и стабилност.

Българското председателство ще работи за:

 • сигурна Европа, защото миграционната криза и терористичните актове през последните години показаха колко сме уязвими;
 • стабилна Европа, защото гражданите искат да знаят, че Европейският съюз се грижи за техния просперитет и благополучие;
 • солидарна Европа, защото основните предизвикателства засягат всички държави-членки и могат да се решат само чрез общи действия, а не на национално или местно ниво.
 • Това ще бъде постигнато чрез: Консенсус, Конкурентноспособност, Кохезия

Те са основополагащи за бъдещето на Европа, а за осъществяването им са необходими кураж, политическа визия и споделени усилия. Ключът към постигане на общите ни цели е единството. Неслучайно за мото на българското председателство беше избрано: „Съединението прави силата“. Това е девизът на Народното събрание и герба на Народното събрание на Република България. Това е и девизът на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, който страната ни ще следва във всяко свое действие като ротационен председател. Българското председателство ще работи за единство както между страните-членки, така и между европейските институции.
Европа утре ще бъда такава, каквато я направим днес. Днес е времето да изградим един по-силен, по-сигурен и солидарен Европейски съюз. Гражданите на България и на Европейския съюз очакват от Българското председателство да намери конкретни решения на конкретни проблеми. То ще работи по прозрачен начин, отворено към всички европейски партньори, и най-вече към всички европейските граждани.

КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ В ПРОГРАМАТА НА БЪЛГАРИЯ:

Българското председателство ще бъде фокусирано върху пет основни тематични измерения:

 • Сигурност и стабилност;
 • Европейска перспектива на Западните Балкани;
 • Предприемачество и иновации;
 • Младите хора – бъдещето на Европейския съюз;
 • Свързаност и сближаване.

България ще работи по темите за младежта и сигурността като хоризонтални приоритети, с оглед на комплексния характер на предизвикателствата пред младите хора и съвременната среда за сигурност.
Официална страница на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018: https://eu2018bg.bg/


Информационен център „Европа Директно – Сливен“ е част от информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски младежки инициативи, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Той покрива територията на Сливенска област, включваща общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.
Мисията на центъра е да иформира гражданите на територията на Сливен и Сливенска област за Европейския съюз и да насърчава активното гражданско участие на местно и регионално ниво.
EuropeDirect е информационен център, който помага на гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.
За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете също и с Центъра за връзка EuropeDirect или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11.
Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала«Вашата Европа» – той Ви помага да научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС: http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm

Европа Директно – Сливен
Ул. Славянска, № 3, ет. 4;
Работно време – всеки делничен ден от 9 до 16 ч.; тел. 044 622 141
e-mail: europedirectsliven@gmail.com; www.europedirect-sliven.eu
последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/europe.directsliven
и Twitter: https://twitter.com/EDCSliven


Проект на Фондация „Европейски младежки инициативи“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на материалите е на Europe Direct Сливен. При никакви обстоятелства съдържанието в настоящата публикация не трябва да се приема за официална позиция на Европейския съюз.

 

 

 


Посетете още:


 

 

Вашият коментар

*