ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ВЗИМАТ РЕШЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейският съюз е нещо повече от конфедерация на държави. Всъщност структурата му не попада в нито една традиционна правна категория. Съюзът е уникален в историята, като системата му за вземане на решения не спира да се развива вече 60 години.

Договорите (известни като „първично“ законодателство) са в основата на значително по обем „вторично“ законодателство, което има пряко въздействие върху всекидневния живот на гражданите на ЕС. Вторичното законодателство се състои главно от регламенти, директиви и препоръки, приети от институциите на ЕС. Тези правни актове, както и политиките на Европейския Съюз като цяло, са резултатът от решенията, взети от Европейския парламент (представляващ гражданите), Съвета (представляващ правителствата на държавите членки) и Европейската комисия (изпълнителния орган, който е независим от правителствата на държавите — членки на Съюза, и защитава общите интереси на ЕС).

а) Европейски парламент

Европейският парламент е органът, който е избран от гражданите на ЕС и ги представлява. Той упражнява контрол върху дейностите на ЕС и заедно със Съвета приема законодателството на ЕС. От 1979 г. насам членовете на Европейския парламент се избират чрез всеобщи преки избори на всеки 5 години. Европейският парламент и Съветът си поделят също така поравно отговорността за приемането на бюджета на ЕС. И не на последно място, Европейският парламент упражнява демократичен контрол върху Съюза, и по-специално върху Европейската комисия.

б) Европейски съвет

Европейският съвет е най-висшата политическа институция на ЕС. Той се състои от държавните или правителствените ръководители — президентите и/или министър-председателите — на всички държави — членки на ЕС, и от председателя на Европейската комисия. Европейският съвет определя целите на ЕС и курса за постигането им. Той дава тласък на основните политически инициативи на ЕС и взема решения по спорни въпроси, по които Съветът на министрите не може да постигне споразумение.

в) Съвет

Съветът, познат също като Съвет на министрите, се състои от министри от правителствата на държавите от ЕС. Държавите членки се редуват в председателството на Съвета, което е за период от 6 месеца. На всяко заседание на Съвета присъства по един министър от държава членка. Изборът на министъра, който ще присъства на заседанието, зависи от включената в дневния ред тема: външн политика, селско стопанство, промишленост, транспорт, околна среда и т.н.

г) Европейска комисия

Комисията е ключова институция на ЕС. Тя единствена има право да изготвя предложения за ново законодателство на ЕС, които изпраща на Съвета и Парламента за обсъждане и приемане. Членовете на Комисията се назначават за срок от 5 години чрез споразумение между държавите членки. Комисията е отговорна пред Парламента и трябва да подаде колективна оставка, ако Парламентът приеме вот на недоверие срещу нея. От всяка държава от ЕС има по един член на Комисията („комисар“). Сред тях са председателят на Комисията и върховният представител на Съюза за външните работи и политиката на сигурност, който е един от заместник-председателите на Комисията.

д) Съд на Европейския съюз

Съдът на Европейския съюз със седалище в Люксембург е съставен от по един съдия от всяка държава от ЕС и единадесет генерални адвокати. Ролята на Съда е да гарантира спазването на законодателството на ЕС, както и правилното тълкуване и прилагане на Договорите.

е) Европейска централна банка

Европейската централна банка със седалище във Франкфурт отговаря за управлението на еврото и за паричната политика на ЕС. Основните задачи на Централната банка са да поддържа ценовата стабилност и да контролира банките в еврозоната.

ж) Сметна палата

Европейската сметна палата със седалище в Люксембург е създадена през 1975 г. Сметната палата гарантира законосъобразността и редовността на получените приходи и извършените разходи на ЕС, а също и доброто финансово управление на неговия бюджет.

 

 

Регистрирайте се на  https://www.ttimv.eu/YambolCCI , за да станете част от платформата „Този път ще гласувам“ , която подкрепя десетки хиляди доброволци във всички държави членки, които са се записали и са се ангажирали да убеждават и другите да гласуват на Европейските избори (23-26 май 2019).


Публикацията е по проект „Вашият Глас за Европа- Your EU Vote“, Договор № COMM/SUBV/2018/E/0152, съфинансиран от Европейския Парламент и Ямболска Търговско – Промишлена Палата. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Ямболска Търговско – Промишлена Палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Европейския парламент.

Вашият коментар

*