Новини - Сливен
ПРЕДСТОИ СТАРТА НА ДАРИТЕЛСКАТА ПЛАТФОРМА ОБЩНОСТТА.COM
 
През месец юни 2015 г. екипа на Обществен дарителски фонд Сливен стартира дейностите по проект „Обществен дарителски фонд Сливен – доверен партньор на дарителски каузи и проекти” на Фондация „Обществен дарителски фонд Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Обществен дарителски фонд Сливен е създаден през м.ноември 2012 г. с обединените  усилия на представители на НПО, бизнеса и общественици от град Сливен, с цел да   насърчава дарителството на частни лица и фирми като фактор за местно развитие. Фондът набира средства от дарители и отпуска грантове на конкурсен принцип за финансиране на стипендии (на талантливи деца, ученици и младежи) и малки проекти в области, които се нуждаят от подкрепа. Той работи за развиване и утвърждаване идеалите на гражданското общество и филантропията на местно и регионално ниво. Целта му е да се превърне в постоянен източник на средства за финансиране на значими за цялата общност  граждански инициативи и проекти. Фондът насърчава сътрудничеството между органите на местното самоуправление, бизнес средите и неправителствените организации.
Повече информация за проекта „Обществен дарителски фонд Сливен – доверен партньор на дарителски каузи и проекти” ни предостави г-н Стоян Марков – изпълнителен директор на Обществен дарителски фонд Сливен, и негов ръководител.
 
- Г-н Марков какви цели си поставяте с този проект, и чрез какви дейности ще ги постигнете ? Какво реализирахте до момента, и какво ви предстои?
 
- В съвременните условия в страната ни има нужда да се съживи българската традиция на благотворителност. Целта на настоящия проект е да повиши капацитета на Обществен дарителски фонд Сливен за създаване на условия за по-голяма информираност и привличане на дарители, доброволци и партньори за дарителски каузи и проекти. С провеждането на обучителни дейности (семинари) за доброволци и дарители целим да повишим знанията и уменията на екипа на фонда и доброволците ни за по-успешно набиране на средства и развиване на дарителска дейност, обмен и разпространение на добри практики и знания. Фондът разработи Стратегия и ефективен механизъм за успешно привличане на средства, което ще допринесе за финансовата устойчивост и капацитет на организацията. На интернет страницата на Фонда вече е внедрена Дарителска платформа за набиране на средства "Общността.сом“ с открит публичен достъп, която има за мисия да улеснява дарителите, и ще осигурява повече прозрачност на дарителския процес и дейността на Фонда. Предстои ни информационна кампания от серия информационни срещи в четирите общини на Сливенска област – Сливен, Котел, Нова Загора и Твърдица, два форума (проведохме един в началото и предстои един в края на проекта). А чрез активната работата с медиите, ще увеличи популярността на дарителската дейност на Фонда сред местната общност и ще засили доверието в него.
 
- Кои са основните и допълнителни целеви групи на проекта ?
 
- Oсновни целеви групи на проекта са около 30(трийсет) дарители  и 20 (двайсет) доброволци, а допълнителни целеви групи са окло 100 единици от: медии, неформални граждански групи, НПО, представители на бизнеса и служители в публичната администрация.
 
- Каква обосновка ще ни дадете за необходимостта от този проект ?
 
- Както казах в началотот чрез настоящия проект ще се повишат знанията и уменията на екипа на фонда и доброволците за по-успешно набиране на средства и развиване на дарителска дейност като се проведат обучителни дейности (семинари) за изграждане на капацитет и обмен и разпространение на добри практики и знания; планираното създаване и прилагане на Стратегия за и ефективен механизъм за привличане на средства ще допринесе за финансовата устойчивост и капацитет на фонда. За осигуряване на повече прозрачност в дейността на Фонда е създадена Дарителска платформа за набиране на средства на интернет сайта на организацията, която има  открит публичен достъп. Информационната кампания от срещи, създаването на мрежи от партньроства и работата с медиите, ще увеличи популярността на дарителската дейност на Фонда сред местната общност и ще засили доверието в него.
 
- Казахте, че вече имате готова Дарителска платформа която в момента се тества! Каква е нейната мисия ?
 
- Дарителската платформа Общността.сом за събиране на средства онлайн в интернет има мисия за създаване, популяризиране, финансиране и реализиране на обществено полезни проекти, каузи и събития (благотворително мероприятие). Тя предоставя възможност за набиране на финансови средства и друга нефинансова помощ чрез доброволни дарения, в ползва на обществено полезни проекти, каузи и събития. С нея се дава възможност за едновременното провеждане на неограничен брой благотворителни мероприятия на физически лица, организации и институции, които искат да набират средства и доброволци чрез дарителската платформа. Изразходването на набраните суми се контролира и следи от Фонда като създател на дарителската платформа.
 
- Какво накратко дава като възможности Дарителската платформа Общността.com?
 
-    Дарителската платформа "Общността" (Общността.com) е интернет сайт  на Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен", и представлява онлайн платформа за набиране на дарения за благотворителни проекти, каузи и събития. Всеки, който иска да ползва възможностите и услугите на платформата трябва да прочетете внимателно Общи условия на "Общността", преди да я използва, и да се съгласи с тях. Описаните точки от общите условия представляват един вид Договор между тези които искат да я ползват и Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен", и съгласявайки се с тях получавате правото да използвате услугите на "Общността" при спазване на конкретни условия. Чрез платформата можете да създадете(качите) свой мероприятие(проект, кауза или събитие) за което да събирате финансови средства за неговото реализиране. В платформата може да намерите и харесате проект или кауза за която да дарите финансови средства или пък да станете добоволец за неговата реализация. 
В Общността.сом може да получите информация как да дарявате средства за харесана кауза или проект, и какви законови преференции може да получиш като данъчни облекчения като дарител. Съвсем скоро предстои нейния официален старт. Това ще се случи по време на организирания от Фонда Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен“. 
 
- Предстоят Ви 8 (осем) информационни срещи в региона ! С какво биха ви допринесли те?
 
- Информационните срещи биха допринесли за насърчаване на сътрудничеството между държавата и гражданското общество, тъй като се предвижда да се провеждат с представители на публичните администрации, бизнеса и НПО, а стартиралите каузи и дарителски акции биха подобрили финансовата и организационна устойчивост на Фонда. Акцент на срещите ще бъде представянето пред местната общественност на създадената по проекта Дарителска платформа Общността.com – нейните възможности и възможността да бъдат представяни проекти и събития търсещи финансиране. И не на последно място представяне визитката на Фонда ни като доверен партньор на дарителски каузи и проекти на територията на сливенска оласт.
 
Настоящата публикация е част от дейностите по проект „Обществен дарителски фонд Сливен – доверен партньор на дарителски каузи и проекти” на Фондация „Обществен дарителски фонд Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието и се носи от Фондация „Обществен дарителски фонд Сливен“, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“ – www.ngogrants.bg.

 Клуб млад журналист „Под бряста“  2016