Новини - Сливен
Община Сливен е партньор при изпълнение на проект „Приеми ме 2015” – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът се реализира на национално ниво с участието на 82 общини и е с продължителност до 31.07.2018 г. Водеща организация при изпълнението на проекта е Агенция за социално подпомагане.
Сред целите на проекта е да се усъвършенства и разшири обхвата на услугата „Приемна грижа", както и да затвърди предоставянето на услугата на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.
Основен акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са непридружени бежанци. Специален фокус се поставя и върху настаняването на деца до 3-годишна възраст.
За предоставяне на услугата „Приемна грижа” в община Сливен е сформиран екип от двама социални работници, който има пряк ангажимент по предоставянето на целия пакет от дейности имащи отношение към подкрепа и повишаване капацитета на кандидати и утвърдени приемни семейства.
Екипът по Приемна грижа на община Сливен работи в „Центъра за работа с деца на улицата” - гр. Сливен, ж.к. „Дружба”, тел. 044/ 66 73 21.