Новини - Сливен
Проектите, включени в Инвестиционната програма на Община Сливен за периода 2016-2020г., се подготвят и ще бъдат подадени в срок пред Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, увери заместник-кметът Стоян Марков.
"В настоящия момент пред нас, след сключването на споразумението за реализация на Инвестиционната програма, предстои да подготвим апликационните форми на одобрените проекти. Като условие на Оперативна програма „Региони в растеж“ ( ОПРР), в срок до 31 юли 2016 г., трябва да подадем пред Управляващия орган на ОПРР проекти с общ бюджет от минимум 50 % от бюджета на Инвестиционната ни програма. В това отношение сме улеснени, защото само проектът за "Интегриран градски транспорт на град Сливен" покрива това изискване. Но освен този проект, се подготвяме да подадем проектите, свързани с инвестиционни приоритети по Образователна инфраструктура и Градска среда", посочи Марков. Той изрази съжаление, че Общината има доста забележки свързани с подготвените и получени готови проекти през 2015 г., чието изготвяне е финансирано по предоставената на общината Техническа помощ за новия програмен период. "За наше голямо съжаление сред тях с най-много забележки е проектът ни за Интегриран градски транспорт. Над месец работим усилено по тяхното отстраняване, заедно с консултантите и изпълнители на проекта по Техническата помощ. Въпреки това, имаме надеждата и капацитета да успеем с подготовката на проектите, и да се включим за подаването им в дадения по програмата срок", коментира още заместник-кметът. Той поясни, че общият размер на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на Инвестиционната програма представлява индикативна максимална сума от 25 605 575,60 лв.
Стоян Марков припомни проектите, които са одобрени от УО на ОПРР.
По Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“: Интегриран градски транспорт на град Сливен. Неговият бюджет е около 15 млн. лева. Проектът включва обновяване на автобусния парк на общинската фирма „Пътнически превози“, внедряване на интегрирана информационна система за продажба на билети и таксуване на гражданите, която ще показва и в реално време движението на автобусите от градския транспорт. В него е включено още изграждане и обновяване на спирки с мерки за достъпност, електронни информационни табла в реално време и ремонтиране на съществуващи и изграждане на нови велоалеи и велостоянки. Периодът за изпълнение на проекта е 2016 – 2020 г.
По Инвестиционен приоритет „Градска среда“: Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска; Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и междублокови пространства в кв. Република. Период за изпълнение на проекта е 2016 – 2019 г.
По инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, включително група дейности „Културна инфраструктура“, са заложени два проекта. Първият е Проект за Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги и включва два обекта: "Проектиране, изграждане и оборудване на Кризисен център за жертви на домашно насилие" и "Проектиране, изграждане и оборудване на Център за временно настаняване на бездомни лица". Има и проект Подобряване на културната инфраструктура в гр. Сливен, включващ обект „Реконструкция и основен ремонт на изложбена зала „Сирак Скитник“. Период за изпълнение на проекта е 2017 – 2020 г.
По инвестиционен приоритет "Образователна инфраструктура" имаме един проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен“, вклюващ четири обекта от детски градини в Сливен, а именно обектите са: Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ "Зорница", кв. Стоян Заимов; Основен ремонт, благоустрояване и оборудване на ЦДГ "Мак" и прилежащото и дворно пространство; Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ "Вержин и Хаик Папазян", ж.к. Българка; Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ "Детство", ж.к. Младост. Период за изпълнение на проекта е 2016 – 2018 г.

Още за реализацията на Инвестиционната програма на Община Сливен за периода 2016 - 2020г., може да прочетете от интервюто със заместник-кмета Стоян Марков:
 
- Г-н Марков, Инвестиционната програма на Община Сливен е вече одобрена. Какво предстои пред Вас след сключване на споразумението за реализация на Инвестиционната програма на общината за периода 2016-2020 г.?

Стоян Марков: В настоящия момент пред нас, след сключването на споразумението за реализация на Инвестиционна програма на общината за периода 2016-2020 г., предстои задачата да подготвим апликационните форми на одобрените проекти. Като условие на Оперативна програма „Региони в растеж“ ( ОПРР), в срок до 31 юли 2016 г., трябва да подадем пред Управляващия орган на ОПРР проекти с общ бюджет от минимум 50 % от бюджета на Инвестиционната ни програма. В това отношение сме улеснени, защото само проектът за Интегриран градски транспорт на град Сливен" покрива това изискване. Но освен този проект се подготвяме да подадем проектите, свързани с инвестиционни приоритети по Образователна инфраструктура и Градска среда. Имаме доста забележки от УП на ОПРР, свързани с подготвените и получени готови проекти през 2015 г., чието изготвяне е финансирано по предоставената на общината Техническа помощ за новия програмен период. За наше голямо съжаление сред тях с най-много забележки е проектът ни за Интегриран градски транспорт. Над месец работим усилено по тяхното отстраняване, заедно с консултантите и изпълнители на проекта по Техническата помощ. Въпреки това, имаме надеждата и капацитета да успеем с подготовката на проектите, и да се включим за подаването им в дадения по програмата срок.
 
- Бихте ли припомнил като стъпки случилото се до момента?
 
Стоян Марков: Разбира се. На 25 март 2016 г. получихме информация, че с Решение на Заместник-Министър и ръководител на УО на ОПРР Деница Николова, е одобрена подадената на 29 януари тази година Инвестиционна програма на Община Сливен. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на Инвестиционната програма представлява индикативна максимална сума от 25 605 575,60 лв. Две седмици по-късно от кмета на Община Сливен, г-н Стефан Радев беше подписано и споразумение за реализация на Инвестиционна програма по процедура BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми” между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. (ОПРР) – Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие” и Община Сливен. Споразумението обхваща изпълнението на Инвестиционната програма, включваща индикативен списък с основни и индикативен списък с резервни проекти за финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ (БФП) и/или чрез комбинирано финансиране (БФП и финансови инструменти).
 
- Каква е продължителността на това споразумение?
 
Стоян Марков: Продължителността на Споразумението обхваща финансовата рамка 2014-2020 г. и е със срок на действие до 31.12.2023 г. С подписване на споразумението се даде и официалния старт за попълване на апликационните форми на проектите, одобрени за изпълнение чрез инвестиционната програма и тяхното подаване.
 
- Кои проекти са одобрени от Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж"?
 
Стоян Марков: По Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“ - Интегриран градски транспорт на град Сливен. Това е най-големият проект. Неговият бюджет е около 15 млн. лева. Това е над 50% от бюджета на цялата програма. Той включва обновяване на автобусния парк на общинската фирма „Пътнически превози“, внедряване на интегрирана информационна система за продажба на билети и таксуване на гражданите, която ще показва и в реално време движението на автобусите от градския транспорт. В него е включено още изграждане и обновяване на спирки с мерки за достъпност, електронни информационни табла в реално време и ремонтиране на съществуващи и изграждане на нови велоалеи и велостоянки. Периодът за изпълнение на проекта е 2016 – 2020 г.
По Инвестиционен приоритет „Градска среда“: Рехабилитация и благоустрояване на поречията на р. Асеновска; Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и междублокови пространства в кв. Република. Период за изпълнение на проекта е 2016 – 2019 г.
По инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, включително група дейности „Културна инфраструктура“, имаме два проекта. Пърият е Проект за Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги и включваща два обекта: "Проектиране, изграждане и оборудване на Кризисен център за жертви на домашно насилие" и "Проектиране, изграждане и оборудване на Център за временно настаняване на бездомни лица". Имаме и проект Подобряване на културната инфраструктура в гр. Сливен включващ обект „Реконструкция и основен ремонт на изложбена зала „Сирак Скитник“. Период за изпълнение на проекта е 2017 – 2020 г.
По инвестиционен приоритет "Образователна инфраструктура" имаме един проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен“, вклюващ четири обекта от детски градини в Сливен, а именно обектите са: Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ "Зорница", кв. Стоян Заимов; Основен ремонт, благоустрояване и оборудване на ЦДГ "Мак" и прилежащото и дворно пространство; Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ "Вержин и Хаик Папазян", ж.к. Българка; Основен ремонт и благоустрояване на ЦДГ "Детство", ж.к. Младост. Период за изпълнение на проекта е 2016 – 2018 г.

- Кои са резервните проекти в Инвестиционната програма?
 
Стоян Марков: Като резервни проекти в Инвестиционната програма са включени и проекти за рехабилитация, благоустрояване и обновяване на обществени озеленени площи за широко ползване и междублокови пространства в още девет квартала: Клуцохор, Кумлука, Ново село, Българка, Сини камъни, Дружба, Младост, Стоян Замов, Даме Груев. В този списък са заложени ремонти на три къщи музеи в града - „ Хаджи Димитър”, „Добри Чинтулов” и Къща на сливенския бит. Включени в него са и реновиране на РБ „Сава Доброплодни”.