Новини - Сливен
Кметът на Община Сливен Стефан Радев сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001-0029-С01, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001, „Бюджетна линия за 39 общини–бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014- 2020 г.”
Договорът финансира проект „Предоставяне на техническа помощ на Община Сливен за изпълнение на инвестиционната програма”.
Проектното предложение е в пълно съответствие с указанията за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ и обезпечава финансово дейностите на Община Сливен за изпълнение на Инвестиционната програма до 2023 г. Реализацията на проекта ще подпомогне Община Сливен в дейностите по управление и изпълнение на Инвестиционната й програма за периода до 2023 г., както и функциите й на междинно звено по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“на ОПРР 2014-2020. Ще се направи естествен и логичен преход между одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Сливен и конкретните проекти, за които ще се предостави безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014- 2020.
Основните дейности по проекта включват:
• Възнаграждения на екипите за изпълнение на инвестиционни програми по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.; 
• Възнаграждения на екипите на Междинните звена с оглед реализацията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.”; 
• Наемане на външни за Междинните звена оценители и помощник-оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.”; 
• Участие в програми за обмен на опит и добри практики.; 
• Разходи за публичност и визуализация; 
• Разходи за организация и управление
Стойността на проекта е общо за: 139 188,72 лв., като от тях съфинансиране от ЕФРР: 118 310,41 лв. и съфинансиране от националния бюджет: 20 878,31 лв.