Сесия 2017 на фонд „Култура“

Общински фонд „Култура“- Сливен обявява резултатите от сесията си за 2017 година

Управителният съвет на Общински фонд „Култура“– Сливен проведе няколко редовни заседания, на които организира своята работа, свързана с процедурите по технически подбор на проектите. Запозна се с постъпилите материали, обосновката, целите, целевите групи, дейностите, етапите на реализация, бюджетните разчети, устойчивостта на резултатите, материалите на рецензентите, екипите за работа и партньорите, и оцени проектите.
От постъпилите 9 проекта, одобрени за финансиране са 5 – на общата стойност от 11300 лв., 2 са отложени за следващата сесия и 2 са отхвърлени. Експертният съвет разгледа постъпилите проекти и направи своя експертен анализ. Вносителите са спазили изискванията при оформяне на документацията. Няма отхвърлени проекти поради непопълнени формуляри.
Председателят на Фонда Соня Келеведжиева, както и останалите членове на УС, напомнят на всички желаещи да кандидатстват за финансова подкрепа за творчеството си пред ОбФ ‘Култура” към Община Сливен, да попълват документацията си съгласно изискванията. Формулярите да са напечатани, бюджетните средства да са подробно разбити по пера, а писмата за подкрепа да се подготвят от професионалисти по направления, които не са в конфликт на интереси с авторите или вносителите на проектите.
На пролетната сесия за 2017 година одобрените проекти са предимно в областта на книгоиздаването.
Списък на одобрените проекти:
– Издаване на книгата „Критически страници”, с автор Деньо Денев. Вносител- Деньо Денев. Отпусната сума 1600 лв. ;
– Издаване на „Опит за история на град Сливен” на Симеон Табаков, Том 3. Вносители- Сдружение „Войводите на Сливен” с председател Николай Бъчваров. Отпусната сума 2500лв. ;
– Изграждане на изложба с обществена значимост „Ичера- минало и настояще”, Вносители- НЧ „Зора 1872”, с. Ичера, със секретар Цветка Караманова. Отпусната сума 2200лв.;
– Издаване на каталог на фонд „Живопис”, притежание на ХГ „Димитър Добрович”- Сливен. Вносители ХГ „Д. Добрович”- Сливен; Отпусната сума 3000лв;
– Издаване на книга „Летопис на Беленската котловина- Сливенско”, автор Стефан Джагаров. Вносител на проекта: Стефан Джагаров. Отпусната сума 2000лв.
Отложени проекти:
-Издаване на книга „Възраждането. За Сливенския XVIII и XIX век” на български и английски език. Вносители РИМ Сливен;
-Издаване на сборник „Сливенци, старите родове. Том 2”. Вносители Сдружение „Мати Болгария”.
Отхвърлени проекти :
-Издаване на литературен сборник „Сълза и вино”, с автор Дора Чолакова-Илиева. Вносител на проекта Дора Чолакова-Илиева
-Курс по творческо писане. Вносители на проекта Профилирана хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов” – директор Ж. Радев
АКТУАЛНА информация
• Авторите на отложените и отхвърлените проекти могат да направят справка при секретаря на УС на Фонда /в дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“- Община Сливен, или на телефон 0879599054/
• След подготовка на документите на одобрените проекти, авторите ще бъдат информирани своевременно и поканени да подпишат договорите за финансиране.
 
Председател: Соня Келеведжиева
Членове: Пепа Димитрова- Чиликова
Галя Вучкова
проф. Йордан Калайков
Ивайло Гандев
Александър Дойчинов
Даниела Дякова


Посетете още: