Продължава наблюдението на реки и язовири

Продължава постоянното наблюдение на всички реки, дерета, язовири и техните брегови ивици и диги, съобщи инж. Снежана Кънева , началник – отдел „Сигурност и управление при кризи“.
Констатирано е непрекъсното повишаване нивото на водното количество в реките и дерета, преминаващи през територията на общината. Язовирите, общинска собственост, също неколкократно са увеличили обема си. Огледи на място и наблюдения се извършват от ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“ – Сливен, отдел „Сигурност и управление при кризи“ и от кметовете на населени места. От осъществения непрекъснат обмен на информация се правят и съответните изводи и анализ за риска от наводнения. Към момента не съществува риск за населението, имотите и инфраструктурата.
След падналите валежи и настъпилото снеготопене големите води на реките и деретата пренасят от планинската към равнинната част на общината инертен материал, което е предпоставка за затлачване на коритата. Във връзка с това е създадена организация и при необходимост включване на техника за незабавна реакция по ограничаване риска от наводнения. Това става чрез продълбочаване на образували се критични участъци в коритата на някои от реките и деретата, в това число и изпускане на води от язовирите.
Валежите от сняг са повсеместни. Образувана е снежна покривка. Пътищата са проходими при зимни условия. При понижаване на температурите е възможно да настъпят заледявания по пътната инфраструктура.
Общинска администрация препоръчва внимателно да се следи метеорологичната прогноза и с нея да се съобразят действия и пътувания.


Посетете още: