Ученици от гр. Шивачево участваха в дискусията „Възможности и предизвикателства за младите хора в Европа“

На 23 февруари 2021 г. информационен център „Европа Директно – Сливен“ съвместно с Младежки дом – Сливен, Местна комисия за борба с трафика на хора – Сливен и Областен информационен център – Сливен проведоха дискусия с ученици от 11 и 12 клас от СУ „Г.Каравелов“ – гр. Шивачево.

Целта на дискусията беше да предостави информация на младежите за възможностите за работа, обучение и пътуване в Европейския съюз, както и да насочи вниманието им към опасностите от попадане в трафик на хора. На учениците беше дадена възможност да задават своите въпроси на експерти, както и да споделят своя опит и планове за бъдещето.

Катя Иванова от Европа Директно – Сливен насочи вниманието на младежите към това, че като български граждани, те са граждани и на Европейския съюз и това им дава определени права и гарантирани свободи. Една от тях е свободното движение, благодарение на което ние, българите, сме свободни без никакви ограничения да живеем, работим и учим във всяка държава-членка на ЕС.

Програма „Еразъм+“ и Европейският корпус за солидарност предоставят възможност на всички младежи от Европа да участват в обучения, доброволчески инициативи и младежки обмен. Информация за тези програми и как могат да кандидатстват по тях беше предоставена от Ралица Пашова и Анелия Иванова от Младежки дом – Сливен. По тези програми всички младежи на възраст между 18 и 30 години могат да получат европейско финансиране и подкрепа за участие в проекти в чужбина или собствената си страна.  Тези проекти предлагат вдъхновяващ и обогатяващ опит, както и възможност да развиват уменията и компетентностите им в широк кръг от области — образование и обучение, гражданство и демократично участие, околна среда и опазване на природата, миграция, култура и много други.  Младежки дом – Сливен в качеството си на Евродеск информационна точка  предоставя безплатна информация и помощ при кандидатстването по тези програми за всички млади хора, които се интересуват от подобни възможности и желаят да се развиват.

Даниел Бойчев от Областен информационен център – Сливен насочи вниманието на участниците към възможностите, които предоставят оперативните програми в България, свързани със студентски практики, студентски стипендии и развиване на собствен бизнес и др.

Владимир Друмев – секретар на Местна комисия за борба с трафика на хора – гр. Сливен запозна младежите с опасностите от попадане в трафик на хора, като постави фокус върху безопасното използване на интернет и социалните мрежи, които в момента са най-често използваните инструменти за набиране на жертви. Акцент беше поставен върху сексуалната експлоатация, която продължава да бъде най-често докладваната форма на трафик в ЕС. Бяха обсъдени и възможностите за подаване на сигнал чрез Националната телефонна линия за борба с трафик на хора 080020100.

 

Това е второто подобно събитие, което Европа Директно – Сливен организира за младежи в рамките на годишния си комуникационен план, след проведената през м.декември онлайн дискусия. Надяваме се, че темата на събитието би заинтересовала и други групи младежи и училища от различни населени места на Сливенска област. Ако желаете да проведем такава среща във вашето училище или населено място, моля свържете се с информационния център на посочените по-долу координати.

Допълнителна информация относно:

Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС, както и за общи въпроси относно ЕС – Информационен център „Европа Директно“ – Сливен, тел. 044 411 832, europedirectsliven@gmail.com; http://europedirect-sliven.eu; или на Фейсбук-страницата: https://www.facebook.com/SlivenEuropeDirect; можете също така да свържете с Центъра за връзка Europe Direct или да се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11.

Възможности за обучение, доброволчество и младежки обмен в Европа – Евродеск-точка към Младежки дом – Сливен,  Тел. 044 663151, е-мейл: mladejkidom@abv.bg
или на фейсбук-страницата:  https://www.facebook.com/mladejkidomsliven

Възможности чрез оперативните програми в България: Областен информационен център Сливен –– тел. 044 611 145; е-мейлmladejkidom@abv.bg както и да посетите фейсбук страницата: https://www.facebook.com/mladejkidomsliven /Областен-информационен-център-Сливен-283084148471637

Помощ, съвет и информация при попадане в трафик на хора:  Местна комисия за борба с трафика на хора – Сливен: : https://antitraffic.government.bg/bg/local/11-mkbth-sliven; Тeл: 044 611 336; Мобилен: 0885 53 26 71; e-mail: sliven@antitraffic.government.bg, адрес – бул. Цар Освободител 1 – Сливен;

Национална телефонна линия за борба с трафика на хора – денонощна, безплатна за страната и ЕС и напълно анонимна: 080020100

Снимки от дискусията можете да видите на нашата фейсбук-страница.

Информацията, публикувана от този материал, не е изчерпателна. Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация е на информационен център «Европа Директно» – Сливен. Мненията изразени в нея не отразяват официалната позиция на европейските институции.

 

Вашият коментар

*