Удължават срока за кандидатстване по програмата за саниране

Срокът за кандидатстване по новата програма за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради ще бъде удължен до 31 май 2023 г.

До тази дата ще могат да се подават проекти за изпълнение на инвестиции, които да получат 100% безвъзмездна финансова помощ. Това става ясно от публикувания втори вариант на проекта на условията по програмата, чието обществено обсъждане приключи преди дни. Досега срокът беше до края на месец март.

По процедурата са допустими за финансиране всички многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., в които броят на самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е предназначена за постоянно обитаване, като минимум 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища.

Крайни получатели по настоящата процедура са Сдруженията на собствениците, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост. Водещ партньор е общинската администрация, която ще сключи договор с дирекция ,,Жилищна политика” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от името на крайния получател на средствата. Общината ще отговаря за изпълнението на целия процес по обновяване на жилищните сгради на своята територия и за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности.

Важно условие за кандидатстване по настоящата процедура е извършване на енергийно и техническо обследване. Разходът за двете услуги следва да се заплати предварително от Сдружението на собствениците. В случай че сградата бъде одобрена за саниране по програмата, средствата ще бъдат възстановени, като няма да се изискват разходооправдателни документи. Необходимо е да бъде представено обследване за енергийна ефективност, сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване на техническите характеристики и технически паспорт.

Задължително изискване е след изпълнение на мерките за енергийна ефективност да се постигне минимум 30% спестяване на първичната енергия и клас на енергопотребление „В”.

За целта се предвижда възможността за финансиране на смяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени и покриви, ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата, инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението, както и инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници. В случай че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, допустими са само такива за обезпечаването на енергийното потребление в общите части на сградата.

Няма да се финансира подмяната или монтирането на отоплителни тела в самостоятелните обекти, на асансьори, обзавеждане и оборудване в жилищата, изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата или ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

Новата програма за безплатно саниране ще се финансира с 1 129 881 600 лева по Плана за възстановяване и устойчивост. Съгласно прецизираните изисквания се предвижда изменение и в разпределението на финансовите средства, като за всяка община е определена максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ, която тя може да получи. За община Сливен предвиденият лимит на средствата възлиза на 30 000 000 лева.

Минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда/ блок-секция вече е 50 000 лева, а максималният – 9 500 000 лева. Досега минималният праг беше 100 000 лева. Намаляването на този размер ще позволи на по-малки сгради да участват в програмата.

Към момента приемът на проектни предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ все още не е стартирал. Очаква се окончателното утвърждаване на условията за кандидатстване от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

За повече информация относно енергийната ефективност можете да посетите нашата платформа Green Sliven, както и да харесате страницата ни във Фейсбук

Полезни връзки: сайт на Община Сливен – Саниране на жилища

Проект „Граждански инициативи в борба срещу климатичните промени и опазване на околната среда в региона на Сливен“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.activecitizensfund.bg .

 

Вашият коментар

*