Как да санираме блока безплатно?

До 31 май 2023 г. всички многофамилни жилищни сгради в страната ще могат да кандидатстват по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост.

За да бъдат санирани безплатно, сградите следва да са проектирани преди 26 април 1999 г., броят на самостоятелните обекти в тях трябва да е най-малко четири и да принадлежат на повече от един собственик.

Ако един блок или блок-секция реши да кандидатства, първо трябва да създаде Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). За целта се свиква общо събрание, на което трябва да се гласуват две важни решения. Първото е за регистрация на Сдружението, а второто – за даване на съгласие за кандидатстване по програмата.

След провеждане на събранието, до 14 дни, се подава заявление за вписване на сдружението в публичния регистър на общинската администрация. В 7-дневен срок след получаване на удостоверението за регистрация, управителят на сдружението входира заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията.

Съгласно условията на програмата, при наличие на свързано строителство при кандидатстващи няколко блок-секции в една сграда,  следва да се регистрира едно сдружение на собствениците и да се кандидатства с общо проектно предложение.

Важно е да се отбележи също, че многофамилните жилищни сгради, които вече имат създадени сдружения и са кандидатствали по Националната програма за енергийна ефективност, няма да ползват  предимство по настоящата процедура и следва отново да подготвят всички изискуеми документи.

Следваща важна стъпка е изборът на лицензирана фирма, с която Сдружението на собствениците трябва да сключи договор за извършване на енергийно и техническо обследване на сградата.

Наличието на обследване за енергийна ефективност и установяване на техническите характеристики (включително сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и технически паспорт) е условие за кандидатстване по настоящата процедура.

Разходът за тези дейности следва да се заплати предварително от собствениците на жилища. Средствата ще бъдат възстановени, ако проектното предложение бъде одобрено. Максималната сума на квадратен метър, която се покрива от бюджета на програмата за изпълнението на двете услуги, заложена в проекта на насоките за кандидатстване, е в размер на 6,28 лева с ДДС.

От собствениците ще се изисква също да предоставят информация относно  потреблението и разходите за ток, парно, газ и/или друг източник на енергия, за период от 3 години назад. Пълният списък на фирмите в страната, които извършват енергийно обследване на сградите, вписани по чл. 44 ал. 1 от ЗЕЕ, е достъпен на интернет страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие: https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register.

След като всички необходими документи бъдат изготвени, Сдружението на собствениците подава заявление за участие по програмата към съответната община, на чиято територия се намира сградата. Двете страни, преди подаване на проектното предложение, сключват партньорско споразумение помежду си. Партньорствата, създадени за целите на настоящата процедура, не е необходимо да бъдат регистрирани в съда.

Проектът се изготвя от общинската администрация, която като водещ партньор носи финансова и административна отговорност.

Подадените проектни предложения подлежат на оценка съгласно критериите на процедурата, сред които са постигане на по-висок процент спестена първична енергия, очаквано годишно намаляване на вредните емисии, ниво на ангажираност на собствениците към изпълнение на проекта и др. Повече точки ще получат проекти, при които многофамилната сграда е с по-голяма разгъната застроена площ, постига клас енергопотребление „А“ или „сграда с нулево потребление на енергия“, след изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Максималният брой точки, който може да получи един проект, е 140. Проекти, които са събрали под 72 точки, няма да бъдат разглеждани от оценителната комисия.

След приключване на първия етап на програмата, ще стартира нов прием на проектни предложения, който се очаква да продължи до 31.12.2023 г. Във втория етап одобрените жилищни сгради ще получат 80% безвъзмездна финансова помощ, а останалите 20% ще са за сметка на собствениците.

За повече информация относно енергийната ефективност можете да посетите платформата Green Sliven / Зелен Сливен, както и да харесате страницата във Фейсбук „Зелен Сливен“.

Полезни връзки: сайт на Община Сливен – Саниране на жилища

Публикацията е създадена в изпълнение на проект „Граждански инициативи в борба срещу климатичните промени и опазване на околната среда в региона на Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

За повече информация: www.activecitizensfund.bg.

 

Вашият коментар

*