Често задавани въпроси и отговори в помощ на кандидатите по новата програма за саниране

1. Кои сгради могат да кандидатстват по проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“?

По процедурата са допустими за финансиране всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г. Самостоятелните обекти в сградата трябва да са най-малко четири и да принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е предназначена за постоянно обитаване, като минимум 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища.

2. Задължително ли е блокът/ сградата да има създадено Сдружение на собствениците, за да кандидатства за саниране?

При кандидатстване за средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства, е необходимо собствениците в сгради в режим на етажна собственост да учредят Сдружение на собствениците, което е юридическо лице, по смисъла на ЗУЕС.
При условие, че Сдружението на собствениците се учредява с цел кандидатстване за получаване на финансова помощ по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, Сдружението се създава за блок-секция или за цяла сграда.

3. Какви са условията и редът за създаване на Сдружение на собствениците?

За създаване на Сдружение се свиква Учредително събрание, което се провежда в присъствието на собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Събранието се свиква чрез покана, не по-късно от 7 дни преди датата на събранието. Към нея се прилага и проект на споразумение за създаване на Сдружението. За поставянето на поканата на видно място се съставя протокол, в който се отбелязва мястото, датата и часът.
Протоколът за проведеното общо събрание на етажната собственост и приетото споразумение за създаване на Сдружението се съставят и подписват от всички членове или от техните представители.

Управителят, в 14-дневен срок от провеждане на събранието, внася заявление за вписване на Сдружението на собствениците в публичния регистър в Община Сливен. Към заявлението се прилагат още:
1. Списък на собствениците, участващи в Сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост.
2. Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на Управителния съвет (Управителя).
3. Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на Управителния съвет (Управителя).
4. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи Сдружението.
В 7-дневен срок след получаване на удостоверението за регистрация на Сдружението от Община Сливен, Управителят подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията.
Образци на документи за регистрация на Сдружение на собствениците са публикувани на сайта на Община Сливен на посочения линк: https://mun.sliven.bg/etazhna-sobstvenost.

4. Трябва ли Сдружението на собствениците да има банкова сметка?

Банковата сметка е необходима за възстановяване на средствата за подготвителните дейности по Програмата.

5. Необходимо ли е живущите в сградата да декларират липса на задължения към ЕВН, ВиК и/или Топлофикация – Сливен?

Не са регламентирани такива изисквания. Неплатените сметки не са пречка за регистрация на Сдружение на собствениците и участие в Програмата.

6. Входове на една жилищна сграда, между които няма деформационна фуга, считат ли се за отделни блок-секции или не?

Съгласно текста на проекта на условията за кандидатстване по процедурата, блок-секция е „строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи (стени, покрив, включително деформационна фуга между свързано застроени блок-секции), със самостоятелно обособен генератор на топлина (абонатна станция, отоплителен котел или друг генератор)/студ или няма генератор на топлина/студ“.
Блок-секция е и вход/входове, които покриват изискванията по предходното изречение.

7. Входовете/ блок-секциите, които са част от една и съща сграда, отделно ли кандидатстват по Програмата?

Две или повече блок-секции подават общо предложение за изпълнение на инвестиции. При наличие на свързано строителство при кандидатстващи няколко блок-секции в една сграда, следва групата от блок-секции да кандидатстват с едно проектно предложение. В тази връзка е необходимо за групата от блок-секции да бъде създадено и регистрирано едно Сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.

8. Ако в сградата има офиси, магазини, фризьорски салони и ателиета, които извършват стопанска дейност, собствениците на тези обекти ще получат ли 100% безвъзмездна помощ по Програмата?

Ако в сградата има самостоятелни обекти, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи. Допустимият финансов размер на помощта следва да не надвишава праговете, определени в Регламент (ЕС) No 1407/2013, а именно – левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от 3 (три) последователни години.

9. Кои са допустимите дейности по Програмата?

Допустимите дейности за финансиране, съгласно проекта на насоките за кандидатстване по Програмата, са:

Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
По външните сградни ограждащи елементи:
– подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
– топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
По системите за поддържане на микроклимата:
– ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;
– реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;
– ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
– инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, ако са предписани в енергийното обследване;
Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;
Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития, хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система – допустимо само при предписана в енергийното обследване енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“;
СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:
СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават пряка опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.

10. Имат ли право собствениците на самостоятелни обекти да откажат извършване на определени строително-ремонтни дейности в рамките на техния обект, например смяна на дограма?

За изпълнение на задължителните мерки по обновяване на сградата, предписани в резултат на техническото и енергийното обследване, собствениците дават предварително съгласие чрез протокола от общото събрание на Сдружението на собствениците и декларации от собствениците – нечленуващи в сдружението, които се представят пред Водещия партньор (Община Сливен).

11. Кои дейности няма да се финансират по Програмата?

По Програмата, съгласно проекта на насоките за кандидатстване, няма да се финансира:
Подмяна или монтиране на отоплителни тела в самостоятелните обекти;
Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;
Ремонт в самостоятелните обекти извън дейностите по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма;
Изпълнение на мерки по асансьорите и/или подмяна и/или монтиране на асансьори с нови или втора употреба;
Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;
Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

12. Къде мога да намеря контактна информация на фирмите, които извършват енергийното обследване на сградите?

Пълният списък на фирмите в страната, които извършват енергийно обследване на сградите, вписани по чл. 44 ал. 1 от ЗЕЕ, е достъпен на интернет страницата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие: https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register.

13. Какви документи са необходими за доказване и възстановяване на разходите за енергийно и техническо обследване по Програмата?

В случай че сградата бъде одобрена за саниране по Програмата, средствата ще бъдат възстановени, като няма да се изискват разходооправдателни документи. Направените от Сдружението на собствениците подготвителни разходи ще се възстановяват само на база представените обследване за енергийна ефективност, сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване на техническите характеристики и технически паспорт.

14. Община Сливен ще подпомогне ли финансово Сдруженията на собствениците при изготвяне на техническото и енергийното обследване на сградите?

Община Сливен ще предостави на кандидатите половината от сумата, необходима за покриване на разходите за енергийно и техническо обследване, но не повече от 50% от референтната стойност, определена като допустима в условията за кандидатстване на Програма.

* Общата максимална стойност на квадратен метър за изпълнение на двете услуги, заложена в проекта на насоките за кандидатстване, е в размер на 6,28 лева с ДДС.
15. Какви документи трябва да представи Сдружението на собствениците, за да получи финансова помощ от Община Сливен за издаване на технически паспорт и сертификат за енергийна ефективност?

Съгласно Решение № 1245 на Общински съвет – Сливен, прието на 17 ноември 2022 г., кандидатите следва да представят:

1. Оферта от фирма за извършване на енергийно и техническо обследване на сградата, с предложена стойност и срок на изпълнение не по-късно от 15 февруари 2023 г.;

2. Извлечение от банковата сметка на Сдружението, от която следва да е видно, че е събрана половината от сумата, необходима за извършване на енергийното и техническото обследване на сградата.

16. Кога Община Сливен ще изплати на Сдружението половината от сумата, необходима за покриване на разходите за енергийното и техническото обследване?

Финансовата помощ ще бъде изплатена от Община Сливен на Сдружението на собствениците, след като бъдат представени докладите от енергийното и техническо обследване, в това число сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и технически паспорт.

17. Ако блокът не бъде одобрен за саниране по Програмата, трябва ли Сдружението на собствениците да върне получените от Общината средства?

Средствата, отпуснати на Сдруженията на собствениците, чиито многофамилни жилищни сгради не са одобрени за саниране по Програмата, не подлежат на възстановяване.

18. Кой подготвя и подава проекта – Сдружението на собствениците или Общината?

Предложение за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура се подава само в партньорство между Сдружението на собствениците и Общинската администрация.
Общината е водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му.
Водещият партньор носи пълната отговорност за качеството и пълнотата на разработената техническа документация на инвестиционния проект, включително за законосъобразността при изготвянето, съгласуването и одобряването й в качеството му на Възложител по проекта.

19. Каква е отговорността на Сдружението, ако Изпълнителя на енергийното обновяване на сградата не завърши в срок или го извърши некачествено?

След като Сдружението подаде пълния комплект документи за кандидатстване и получи одобрение за финансиране по проекта, задължително се сключва договор за финансиране, съответно договор за услуги/строителство с включени в тях клаузи за авансови плащания към изпълнителите на проекта.
Конкретните фирми – изпълнители също се вписват в сключения договор, като с тях Сдружението може да сключи отделни договори с аналогични условия.

Плащанията за изпълнението на проекта се извършват както следва:
– авансово плащане – в размер до 35 % от стойността на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
– междинни плащания;
– окончателно плащане.

ВАЖНО: На всеки етап Управляващият орган извършва проверка на изпълнението, като за всяко от плащанията е необходимо да бъде предоставен конкретен комплект документи (напр.:разходно-оправдателни, доказващи стойността на извършените дейности и др.).

Корекция на финансовата помощ:
В случай, че в процеса на изпълнение на проекта бъдат установени отклонения / неточности, както и в случай на невъзможност да бъде определен конкретния размер на финансовата загуба от установена нередност, Управляващият орган налага процентна корекция върху стойността на допустимите за финансиране разходи по проекта или върху стойността на сключен договор с изпълнител (в този случай корекцията се отразява директно върху плащането на изпълнителя).

За повече информация относно енергийната ефективност можете да посетите платформата Green Sliven / Зелен Сливен, в която има секция „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“ и там можете да зададете своя въпрос, ако не сте намерили отговора му в настоящата статия. Можете също да последвате и страницата ни във Фейсбук „Зелен Сливен“.

Публикацията е създадена в изпълнение на проект „Граждански инициативи в борба срещу климатичните промени и опазване на околната среда в региона на Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

За повече информация: www.activecitizensfund.bg.

Вашият коментар

*