Фондация „ЕМИ“ отправи предложение до Община Сливен за присъединяване към Конвента на кметовете в Европа

Фондация „Европейски младежки инициативи“ изпълнява проект „Граждански инициативи в борба срещу климатичните промени и опазване на околната среда в региона на Сливен“, който  се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Основната цел на проекта е да повиши информираността и ангажираността на гражданите от община Сливен в борбата срещу климатичните промени, мониторинг на политики и застъпничество пред местната власт.

Местните власти имат ключов принос в насърчаване и подкрепа на доброволни действия за борба с изменението на климата и преминаване към устойчиво общество с ниски въглеродни емисии, базирано на хората.

С цел Община Сливен да се превърне в още по-активен участник в програмите и политиките, подкрепящи енергийните общности, Фондация ЕМИ входира предложение до Кмета на Община Сливен за присъединяване към Конвента на кметовете в Европа.

„Конвентът на кметовете на ЕС за климата и енергията“ е инициатива, функционираща от 2008г. с подкрепата на Европейската комисия и обединява хиляди местни власти, които искат да осигурят по-добро бъдеще за своите граждани. Присъединявайки се към инициативата, те доброволно се ангажират с изпълнението на целите на ЕС в областта на климата и енергията. По-късно през 2015г. Конвентът започва да оперира чрез Глобалния договор на кметовете, като прилага полезен опит и практики, натрупани от местните власти из цяла Европа и извън нея.

Глобалният договор на кметовете за климата и енергията е международен съюз, основан на ангажимента на повече от 9000 града и местни власти. Тези градове произхождат от 6 континента и 131 държави. Общо те представляват повече от 800 милиона души. До 2030 г. градовете и местните правителства, които са подписали Световния пакт, могат колективно да намалят 1,3 милиарда тона емисии на CO2 годишно. Това е еквивалентът на премахването на 276 милиона коли от пътя.

Глобалният договор на кметовете работи за организиране и мобилизиране на градовете и местните правителства, така че да могат активно да допринасят за намирането на глобални решения на климатичните предизвикателства.

Включването на Община Сливен в този договор ще предостави възможност за ползване на опита на други европейски градове в борбата с климатичните промени, ще получи необходимата техническа подкрепа, както и информация за възможностите за финансиране.

Това ще е една стъпка в общите усилия на граждани, организации и местна власт ДА ЗАПАЗИМ НАШИЯ СЛИВЕН ЗЕЛЕН!

 

 

За повече информация относно енергийната ефективност можете да посетите платформата Green Sliven / Зелен Сливен, както и да последвате и страницата ни във Фейсбук „Зелен Сливен“.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство www.activecitizensfund.bg. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Европейски младежки инициативи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Вашият коментар

*