Прием на фишове за проектни идеи

Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Сливен по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020


Община Сливен публикува Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Сливен по Прироритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.
От връзките по-долу можете да свалите самата Обява за прием на фишове за проектни идеи, както и формуляр Фиш за проектна идея за списъка с индикативни операции, включени в Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

 

 

   Обява за прием на фишове във формат Portable Document Format, 370 KB

 

 

 

Образец на фиш за проектна идея във формат на Microsoft Word, 30KB

 

 

 

Последна актуализация: 26.02.2018 г.


Посетете още: