Спортен празник в Общностен център – Сливен

В Общностен център – Сливен, на 28 юли 2017г., се състоя спортен празник за деца към услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата за равен старт в училище“. Ръководителят на проекта Пепа Димитрова-Чиликова, зам.-кмет на община Сливен, връчи грамоти и награди на участниците в празника.

В Центъра се предоставят различни видове услуги – здравни, образователни, социални, психологически, юридически, за подкрепа на ранното детско развитие на деца от 0 до 7 годишна възраст. Той се намира в изградената за целта сграда към детска градина „Теменуга“.

В община Сливен на 1 декември 2016 година започна изпълнение на проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства Сливен” BG BG05M9OP001-2.004-0057-C01. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Посетете още: